Teatr

Teatr Ochoty powstał w 1970 roku. Jego inicjatorzy i założyciele Halina i Jan Machulscy od początku tworzyli teatr bliski widzowi, przestrzennie i artystycznie skupiony na edukacji młodzieży poprzez teatr i na łączeniu w teatrze obszaru zawodowego i amatorskiego. To szczególne, jedyne w swoim rodzaju podejście wyprzedziło współczesne trendy rozwoju pedagogiki teatralnej i włączania odbiorcy do współtworzenia instytucji artystycznej.

W II dekadzie XX wieku Teatr Ochoty jest miejscem – w sensie fizycznym i wirtualnym – definiowanym przez otwartość i dostępność. W swoich działaniach przyjmuje miarę pojedynczego człowieka wraz z jego możliwościami i ograniczeniami. Przyszłość jest wyzwaniem, ale to codzienność wymaga podejmowania wrażliwych i odpowiedzialnych decyzji.

Działalność Teatru Ochoty opiera się na trzech filarach:

Teatr – podstawą istnienia Teatru Ochoty jest tworzenie przedstawień i innych form teatralnych i performatywnych przez artystów młodych, będących na początku twórczej drogi. Teatr stawia sobie za cel udzielanie im maksymalnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, jednocześnie zostawiając przestrzeń dla własnych decyzji artystycznych i wiążącej się z tym odpowiedzialności. Zarówno sukces, jak i porażka są równoprawnymi efektami twórczości w ramach publicznej instytucji artystycznej. Teatr kładzie nacisk na współpracę artystów młodych z doświadczonymi (mentoring), świadomy i oszczędny proces produkcji, kulturę pracy i komunikacji oraz świadomość doświadczenia odbiorców jako fundamenty praktyki teatralnej. Spektakle mają premierę na scenie Teatru, są prezentowane w trybie repertuarowym w siedzibie Teatru, a także w skali całego kraju, w ramach programów wspierających mobilność teatralną, występów gościnnych, festiwali, a także w formie elektronicznej poprzez sieć Internet.

Edukacja i pedagogika teatralna – od początku istnienia Teatru Ochoty jego stałą częścią było Ognisko Teatralne. Tradycja długofalowej i równoprawnej pracy dorosłych twórców oraz dzieci i młodzieży jest podstawą pracy we wspólnocie Ogniska. Młodzież buduje społeczność opartą na wymianie doświadczeń artystycznych, tworzy z rówieśnikami oraz pedagogami podmiotową relację opierającą się na wykorzystywaniu narzędzi właściwych sztuce do kształtowania stosunku do siebie oraz otaczającej rzeczywistości. Doświadczenie pracy w Ognisku połączone z nowoczesnymi narzędziami pedagogiki teatralnej pozwalają na szeroką edukację dzieci, młodzieży i dorosłych także w ramach autorskich warsztatów do spektakli, warsztatów narzędziowych dla nauczycieli, współpracy ze szkołami i teatralnymi festiwalami licealnymi. Teatr w swojej edukacyjnej działalności kładzie nacisk przede wszystkim na długotrwałe budowanie społeczności i wspólny proces, którego podstawowym narzędziem komunikacji jest sztuka performatywna.

Służba społeczna – zgodnie z intencją założycieli, Teatr Ochoty jest dla Ochoty, tym samym w sposób szczególny wspiera mieszkańców Warszawy i dzielnicy Ochota, a także lokalne instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa w realizacji przedsięwzięć służących społeczności. Teatr wspiera społeczność zasobami merytorycznymi, organizacyjnymi i przestrzennymi.

Teatr Ochoty jest instytucjonalnym ambasadorem idei dostępności kultury – prowadzi działania dotyczące likwidacji rozmaitych barier w dostępie do kultury, rozwoju publiczności i tworzenia wspólnoty odbiorców z naciskiem na uwzględnianie doświadczenia użytkownika.

Więcej informacji oraz bieżący repertuar Teatru znajdziesz na www.teatrochoty.pl